Про журнал

Галузь та проблематика

Науковий журнал «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво» розпочав свою історію у 2018 році та виходить у світ з періодичністю двічі на рік. Окрім оригінальних наукових досліджень, здійснених як в Україні, так і за кордоном, видання містить огляди, відгуки та рецензії на праці з теорії, історії і практики сценічного мистецтва. Статті публікуються двома мовами англійською та українською. Журнал є важливим міжнародним форумом, що складається з досліджень актуальних проблем наукового обґрунтування й практичного втілення різних видів сценічного мистецтва. Це зібрання дискусій і гіпотез науково-теоретичного й творчо-педагогічного характеру. Теми та проблеми досліджень, порушені в статтях наукового журналу, є свідченням того, що історія сценічного мистецтва має важливе значення в сучасному світі, що мистецтвознавчим дослідженням потрібна методологія, а театральній критиці та педагогіці інформаційне поле для дискусій.

Процес рецензування

До публікації в журналі приймаються оригінальні проблемні статті українською та англійською мовами, які раніше ніде не друкувалися.

Процедуру наукової експертизи проходять усі дослідницькі статті, що надійшли в редакційну колегію. Процес рецензування здійснюється членами редколегії та незалежними експертами з відповідних галузей і відбувається це протягом 14 днів. Для всіх статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення («UNICHECK»), який визначає рівень унікальності статті. Унікальність має бути не менше 80%.

Редакційна колегія передає статтю рецензентам за так званим подвійним «сліпим» методом рецензування.

За результатами рецензування редколегія ухвалює рішення про:

 • прийняття статті до друку;
 • повернення статті автору на доопрацювання з урахуванням зауважень рецензентів;
 • відмову щодо прийнятті статті до друку.

Процес рецензування та редагування статей максимально автоматизований. База даних системи зберігає інформацію про авторів наукових статей, рецензентів, редакторів та контактну інформацію.

Рецензенти отримують статтю без прізвища автора (авторів) статті, а автору (авторам) не повідомляється про прізвища рецензентів.

Форма рецензії http://culture-art-knukim.pp.ua/public/journals/559/estimates_reviewer.pdf.

Редакція інформує автора про результат розгляду, надсилаючи йому висновок електронною поштою. У випадку двох позитивних рецензій, стаття рекомендується до друку. У випадку двох негативних рецензій, стаття не рекомендується до друку. Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово.

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента.

Періодичність публікації

Два рази на рік (квітень, жовтень)

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Політика антиплагіату

Статті, які подаються на рецензування, повинні мати 80%  унікальності  авторського тексту. Перевірка здійснюється програмним забезпеченням («UNICHEK»). Запозичення допускається в обсязі 20% від загального об’єму статті.

Вартість публікації

Вартість публікації безкоштовна. Пересилка журналу здійснюється за рахунок авторів.

Редакційна етика

Журнал не робить винятків з правил на користь будь-якої конкретної групи людей.

Етика авторів

Автори зобов'язуються:

 • надавати статтю, яка раніше не публікувалася та не перебуває на розгляді в іншому виданні. Якщо елементи рукопису раніше були опубліковані в іншій статті, автори зобов’язані послатися на свою більш ранню роботу;
 • надавати у статті факти та результати проведених досліджень. Автори несуть відповідальність за точність викладеного у статті матеріалу (дат, власних назв, цитат тощо). Завідомо неправдиві, або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і вважаються неприйнятними;
 • у випадку необхідності на вимогу редакційної колегії надавати вихідні дані для редакторського огляду. Автори повинні надати вільний доступ до таких даних і зберігати ці дані протягом розумного часу після їх опублікування;
 • дотримуватись етики наукового цитування. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, у статті повинні бути оформлені відповідні посилання.

Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих іншими авторами, без їхньої творчої переробки і власного авторського осмислення редакцією журналу не приймаються.

Етика редакторів

Члени редакційної колегії несуть відповідальність за оприлюднення наданих рукописів і керуються такими принципами:

 • достовірність, наукова новизна і значущість представлених для публікації матеріалів, їх оригінальність і самостійність;
 • припинення будь-якої співпраці з автором, у тексті статті якого виявлено плагіат, порушення норм академічної доброчесності та авторського права;
 • відповідність представлених для публікації наукових статей та інших матеріалів політиці видання;
 • запобігання конфлікту інтересів членів редакційної колегії стосовно статей, які вони відхиляють чи схвалюють до публікації;
 • конфіденційність в організації рецензування наданих для публікації статей;
 • дотримання авторського права щодо представлених до розгляду рукописів, неприпустимість їх використання членами редакційної колегії для особистої мети або передавання третім особам;
 • збереження авторських прав за авторами після публікації статей та їх розміщення у відкритому доступі.

Етика рецензування

Метою рецензування статті є підтримка найвищих етичних стандартів наукових досліджень:

 • метою рецензента є об’єктивне оцінювання якості поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим та етичним стандартам;
 • рецензент має відмовитися від рецензування, якщо його кваліфікація та напрям підготовки не відповідають напряму статті;
 • для забезпечення права кожного автора на інтелектуальну власність, рецензенту забороняється будь-яке використання матеріалу статті без дозволу автора;
 • у разі наявності конфлікту інтересів або професійних чи особистісних зв’язків рецензента з автором, які можуть вплинути на судження рецензента, він має повернути статтю, вказавши на конфлікт інтересів;
 • звинувачення у плагіаті вимагає від рецензента аргументованого обґрунтування власних зауважень. Будь-яке твердження про наявність плагіату або необ’єктивного цитування має супроводжуватися відповідними обґрунтуванням;
 • у разі наявності у рецензента сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних, він в обов’язковому порядку має звернутися до редакційної колегії з вимогою до колективного розгляду авторської статті.