Подання

Автори подають статті та супровідні документи в електронному вигляді відповідно до інструкції для авторів на електронну пошту редакції artonscene@knukim.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Вимоги до змісту та оформлення статті

Порядок прийняття до розгляду статей

До публікації приймаються фахові статті проблемного, узагальнюючого та методологічного спрямування, які раніше не публікувалися в наукових виданнях. Праці мають бути написані на актуальну тему, містити новизну й обґрунтування наукових висновків відповідно до визначеної мети.

Статті приймаються українською та англійською мовами.

Обов’язковими кроками редакційної колегії з опрацювання статей є:

 • перевірка статей на плагіат (ст.1, 5 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»; п. 16 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»);
 • здійснення редколегією внутрішнього та зовнішнього рецензування статей відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2018 року № 32.

Відповідальність авторів

Передаючи статтю до редакції, автор гарантує наявність у нього авторських прав на рукопис і надає згоду на публікацію тексту та метаданих статті (зокрема, прізвище й ініціали автора, місце роботи, електронну адресу для кореспонденції, ORCID) у друкованій та електронній версіях журналу, що передбачає дотримання політики відкритого доступу, можливість вільно читати, завантажувати, копіювати й поширювати зміст статті з навчальною й науковою метою та зазначенням авторства.

Рукописи проходять незалежне, так зване подвійне «сліпе» рецензування із залученням провідних фахівців, за результатами якого редакційна колегія приймає рішення про доцільність публікації статей або необхідність їх доопрацювання авторами з урахуванням зауважень рецензентів. Форма рецензії http://culture-art-knukim.pp.ua/public/journals/559/estimates_reviewer.pdf . Редколегія залишає за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензентів.

Повну відповідальність за зміст статті, достовірність матеріалу, дотримання законодавства про авторські та суміжні права, точність викладених даних, якість фактичного матеріалу (цитати, власні назви, формули, статистичні дані тощо), правильність і коректність цитування, посилань та перекладу несуть автори статей.

Статті, які не відповідають наведеним вимогам, не приймаються до розгляду. У разі відмови в публікації роботи рукописи статей авторам не повертаються.

Редколегія залишає за собою право: не розглядати статті, що не відповідають вимогам; здійснювати редагування рукопису статті без узгодження з авторами, якщо редагування не впливає на зміст статті; повертати матеріали авторам на доопрацювання; змінювати та вносити уточнення до «Порядку оформлення та подання статей» без попереднього повідомлення. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань і концептуальних позицій авторів.

Подання статті до редколегії

Автори подають статті та супровідні документи в електронному вигляді відповідно до інструкції для авторів на електронну пошту редакції artonscene@knukim.edu.ua

Статті створюються у редакторі Word for Windows – формат rtf, doc. та docx.

Назва файлу має містити прізвище автора статті і її назву латинськими літерами.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanenko.doc. Якщо авторів кілька, зазначаються прізвища перших двох авторів: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanenko Petrenko.doc.

Файл з авторською довідкою потрібно називати аналогічно назві файлу статі з додаванням в кінці назви файлу позначки Dovidka.

Наприклад: Doslidzennya tvorchosti I. Franka Ivanenko Dovidka.doc.

"Авторська угода" http://culture-art-knukim.pp.ua/public/journals/559/zrazok_avtorska_ugoda.pdf

Редакція журналу впродовж 14 робочих днів з моменту отримання статті повідомляє авторам про позитивне або негативне рішення щодо прийняття статті для публікації в журналі.

Вимоги щодо обсягу наукових статей, відгуків та рецензій

Обсяг – до 13 сторінок (біля 25000 друкованих знаків із пробілами разом з анотаціями, таблицями, графіками, списком використаних джерел та references); відгук або рецензія – до 3 стор. Статті, більші за обсягом, можуть бути прийняті до розгляду на підставі рішення редколегії.

На першій сторінці статті зазначають:

 • індекс УДК (по лівому краю);
 • ініціали та прізвище автора в називному відмінку (з нового рядка по правому краю);
 • номер ORCID;
 • науковий ступінь, учене звання, почесне звання, посаду, повну назву організації, де працює автор, місто, країну;
 • адресу e-mail;
 • назву статті, анотацію, ключові слова українською мовою;
 • відомості про автора, назву статті, анотацію і ключові слова англійською мовою.

Вимоги до резюме: інформативність (відсутність загальних слів); структурованість, має містити такі виділені елементи: мета дослідження (main objective(s) of the study), методологія дослідження (methodology), новизна дослідження (the scientific novelty of the research), висновки (conclusions), ключові слова (Key words). Кожне резюме наводиться одним абзацом. Ключові слова: не менше 3 і не більше 10 слів, розділяти їх крапкою з комою. Анотації та ключові слова наводяться трьома мовами (українською, англійською). Середній обсяг кожної анотації – до 2000 друкованих знаків з пробілами. Анотація англійською мовою є перекладом україномовного варіанту. Неприпустимо подавати резюме, перекладені лише за допомогою комп’ютерних перекладачів. У статтях, написаних англійською мовою, на початку розміщується відповідна англомовна анотація, далі – українська.

Основний текст статті повинен мати такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • мета статті;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • наукова новизна;
 • висновки.

Заголовки розділів статті виділяють жирним шрифтом. Після кожного заголовка ставиться крапка і продовжується текст статті.

Постановка проблеми, її актуальність і зв’язок з важливими практичними завданнями, значення вирішення проблеми (5–10 рядків).

Останні дослідження та публікації, на які посилається автор, виокремлення невирішених раніше питань, частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (ця частина статті становить близько 1/3 сторінки).

Мета статті (формулювання цілей статті) – опис головної ідеї публікації, чим відрізняється, доповнює та поглиблює вже відомі підходи, які висвітлює нові факти, закономірності. Цей розділ дуже важливий: з нього читач визначає корисність для себе запропонованої статті. Мета статті відповідає постановці загальної проблеми та огляду раніше виконаних досліджень (обсяг цієї частини статті 5–10 рядків).

Виклад основного матеріалу дослідження – головна частина статті, де висвітлюються положення дослідження, програма й методика експерименту, отримані результати та їх обґрунтування, виявлені закономірності, аналізуються результати, з’ясовується особистий внесок автора.

Висновки – основні підсумки, рекомендації, значення для теорії й практики, перспективи подальших досліджень.

Бібліографічні посилання. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Список посилань має містити тільки назви праць, на які посилається автор у тексті статті (не менше 5 джерел), і не може складатися тільки з посилань на веб-сайти! Бажана наявність іноземних джерел та рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом впливовості або базову монографію в означеній галузі. Назви праць у прикінцевому списку впорядковуються за абеткою.

При цитуванні потрібно дотримуватись таких вимог:

 • усі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;
 • посилання на підручники, посібники є небажаним;
 • посилання на власні публікації допускається лише в разі нагальної потреби;
 • вторинне цитування є небажаним і дозволяється лише в разі неможливості посилання на першоджерело із зазначенням [Цит. за … ];
 • якщо в огляді літератури або далі по тексту йде посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку літератури після статті;
 • посилання на неопубліковані праці не дозволяються;
 • посилання для ілюстрацій обов’язкове.

За правильність наведених у списку посилань даних відповідальні автори.
Список посилань в англомовній статті подається мовою оригіналу (тобто укр., англ. та ін.).

Блок references (література латиницею) наводиться після списку посилань з метою активного введення публікацій до обігу наукової інформації та їх коректного індексування наукометричними системами, тому список посилань перекладається англійською мовою. References оформлюється відповідно до Гарвардського стилю.

References повністю повторює список використаних джерел, поданих мовою оригіналу. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, наведеному латиницею.

Назву статті набирати заголовними жирними літерами, без переносів, по центру.

Розрізняти символи (- дефіс) і ( – тире), (’ – апостроф), (« » – лапки для кириличного тексту, та “ ” – для англійського).

Статті підлягають редагуванню.

Технічні вимоги до рукопису статті

Загальний обсяг статті – до 13 сторінок (біля 20000 друкованих знаків з пробілами). Виконується у форматах Microsoft Word (*.doc, *. docx). Параметри сторінки – формат А4; орієнтація – книжкова; поля – по 2 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Абзацні відступи мають форматуватися в тексті автоматично. Використання для абзацного відступу на початку рядка пропусків (пробілів) чи табуляції не допускається. Рукопис має бути набраним без переносів слів з однократними пробілами між словами, без нумерації сторінок внизу. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”».

Рисунки (не більше 3 шт.) і таблиці розміщуються з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання текстом та не виходячи за поле набору. Їх необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов’язкові посилання у круглих дужках. Підписи під ілюстраціями розміщуються ліворуч.

Зразок підпису під ілюстрацією: В. Стерлігов. Крива проблема №1. 1970. Полотно, олія. 83×105. Державний музей історії. Санкт-Петербург.

Формулювання, на які є посилання, нумерують арабськими цифрами в круглих дужках праворуч. Таблиці повинні бути компактними, набраними 12 кеглем з одиничним інтервалом, мати назву та номер, вони розміщуються праворуч.

Ілюстративний матеріал треба подавати у форматах tif, jpg з роздільною здатністю не менше 300 dрі.

У журналі друкуються тільки чорно-білі зображення. Кольорові зображення в статті розміщуються на сайті журналу.

Примітки оформлюються як виноски з використанням засобів Microsoft Word: через меню «Посилання» кнопкою «Вставити посилання» автоматично внизу сторінки із застосуванням цифрового формату нумерації.


 

Рекомендації з оформлення посилань в наукових роботах

Гарвардський стиль (Harvard Referencing Style)

Цитування в тексті

Гарвардський стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата.

Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про: автора праці, що цитується, дату публікації,

сторінковий інтервал (якщо наводиться пряма цитата або перефразована конкретна інформація з джерела).

Оформлення цитати у тексті

Парафраз

Не береться в лапки

Цитата всередині речення

Цитата береться в подвійні лапки «…».

Приклад:

Так, наприклад, Виготський (1991, с.11) наголошував, що «всюди розвиток особистості дитини виявляється як функція від розвитку її колективної поведінки».

Блокова цитата

До 50 слів і більше

Для виділення цитати вона береться в лапки та наводиться в тексті з абзацним відступом зліва для всієї цитати.

Позначення цитування ставиться після цитати за крапкою.

Приклад:

“Outside the UK, the BBC World Service hasprovided services by direct broadcasting and re transmission contracts by sound radio since the inauguration of the BBC Empire Service in December 1932, and more recently by television and online. Though sharing some of the facilities of the domestic services, particularly for news and current affairs output, the World Service has a separate Managing Director, and its operating costs havehistorically been funded mainly by directgrants from the UK government. These grants were determined independently of the domestic licence fee. A recent spending review has announced plans for the funding for the world service to be drawn from the domesticthe domestic licence fee”. (Jones, 1967, p. 27)

Позначення цитувань в тексті:

Якщо прізвище автора цитованої праці відсутнє у тексті, воно зазначається у дужках в кінці речення перед крапкою, або за логікою речення.

Наприклад:

(Шаповалов, 1972, с. 97–98)

(Петров, 2006)

Якщо автор цитованої праці згадується в тексті, рік публікації ставиться у дужках після прізвища автора, або після цитованого уривка, якщо це пряма цитата.

Ушакова (2011)

Фадєєв (1961, с. 374)

Фадєєв, «…» (1961, с. 374).

Цитування праці

Приклади

 

2-х авторів

(Коваль та Швець 2012)

 

3-х авторів

(Петров, Іванов та Мельник 2016)

 

4-х авторів

(Бойко та ін., 2014)

 

Автор-організація

(Всесвітня організація з охорони здоров’я, 2016)

 

Без автора

 

Під редакцією

(Іванов ред., 2016)

 

Один автор. Один рік

Абрамов, 2008; 2010

 

Один автор, різні роки

Петров, 2012; Петров, 2013

 

Різні автори, різні роки

Гудзь та ін. (2004); Луговий і Велет (2006); Петров (2000)

 

 

(Гудзь та ін. 2004; Луговий і Велет 2006; Петров 2000)

 

         

 

УПОРЯДКУВАННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаних джерел розміщується в кінці роботи. Він надає інформацію, необхідну для того, щоб знайти і отримати будь-яке джерело, процитоване в тексті документа. Кожне джерело, процитоване в роботі має з’явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку використаних джерел має бути згаданим в тексті роботи.

Список використаних джерел – Бібліографічні посилання

Джерела в списку нумеруються і організовуються в алфавітному порядку за прізвищами авторів та назв в

хронологічному порядку, коли роблять посилання на більш ніж одну роботу одного автора (за роком публікації,

починаючи з найбільш раннього).

Якщо зустрічаються роботи одного автора, опубліковані в один і той самий рік, в бібліографічному списку

вони розміщуються в алфавітному порядку, виходячи із назв робіт за роком публікації.

Наприклад:

 

Вашуленко, М. С. (2005) Рідна мова. Київ: Освіта.

Vashulenko, M.S. (2005). Native language. Kyiv: Osvita.

Вашуленко, М. С. (2006). Українська мова і мовлення в початковій школі. Київ : Освіта

Vashulenko, M.S. (2006).Ukrainian language and broadcast at elementary school. Kyiv: Osvita.

За наявності кількох праць одного року публікації зі спільним першим автором, у списку спершу ставиться

посилання з меншою кількістю авторів.

 

Правила бібліографічного опису для списку використаних джерел (References)

В посиланні вказуються всі автори праці (редактори, якщо автор відсутній). Якщо авторів надто багато (наприклад, в деяких наукових статтях), варто обмежити їх кількість й ввести «та ін.» після певних прізвищ.

Книга автори

(схема)

Бібліографічні посилання

References

 

Лазарович М. В. Українські Січові Стрільці. Тернопіль : Економічна думка, 2000. 120 с.

 

Lazarovych, M.V.(2000). Ukrainski Sichovi Striltsi [Ukrainian SichoviStriltsi]. Ternopil: Ekonomichna dumka.

 

Григоренко І. П., Томак А. М., Тисячна Г. Н. Приховування історичної правди. 2-ге вид. Київ : Українська прес-група, 2012. 167 с.

Hryhorenko, I.P., Tomak, A.M., and Tysiachna, H.N. (2012). Prykhovuvannia istorychnoi pravdy [Hiding historical truth]. 2nd ed. Kyiv: Ukrainska pres-hrupa.

Книга без автора

Основи менеджменту. Київ : Наук. думка, 2016. 235 с.

Osnovy menedzhmentu [Fundamentals of Management]. (2016). Kyiv: Naukova dumka.

Collins German-English Dictionary. (1993). 2nd ed. Stuttgart: Klett.

Книга за редакцією

Національна економіка / за ред. А. Г. Савченко. Київ : КНЕУ, 2011. 180 с.

 

 

Savchenko, A.H. ed. (2011). Natsionalna ekonomika [National economy]. Kyiv: Kyiv National Economic University.

2 редактора

Silverman, D.F. and Propp, K.K. eds. (1990). The active interview. Beverly Hills, CA: Sage.

Книга-переклад

Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні / пер. з англ. М. Олійник. Львів : Літопис. 220 с.

 

Dryden, G. and Vos, J. (2005). Revoliutsiia v navchanni [Revolution in learning]. Translated from Englishby M. Oliinyk. Lviv: Litopys.

 

Canetti, E. (2001). The voices of Marrakesh: a record of a visit. Translated from German by J.A. Underwood.San Francisco: Arion.

Розділ книги за редакцією

Психологическая концепция моторной теории восприятия речи / редкол. (голова) Г. В. Лосик, Т. Н. Ушакова, Н. В. Уфимцева [та ін.]. Детская речь: психолингвистические исследования. Москва: Per Se, 2001. С. 9–22.

 

Losik, G.V., T.N. Ushakova, and N.V. Ufimtseva, eds. (2001). ‘Psikhologicheskaya kontseptsiya motornoi teorii vospriyatiya rechi’ [Psychological concept of the motor theory of speech perception]. Detskaya rech’: psikholingvisticheskie issledovaniya. Moskva: Per Se, рр. 9–22.

Стаття з журналу (друк)

Гардабхадзе І. А. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Київ, 2013. № 2. С. 221–227.

 

Hardabkhadze, І.А. (2013). ‘Kulturna spadshchyna Ukrainy v naukovykh doslidzhenniakh i khudozhnii tvorchosti dyzaineriv novoho pokolinnia’ [Cultural heritage of Ukraine in the scientific researches and artistic creativity of the new generation designers]. Tradyciji Ta Novaciji u Vyshhyj Arkhitekturno-Khudozhnij Osviti, no. 2, pp. 221–227.

Стаття з журналу (друк) –

з DOI

Чекан Н. И. Два похода к пониманию метафоры: О. М. Фрейденберг и М. М. Бахтина. Историческая и социально-образовательная мысль. Москва, 2014. № 6 (62). С. 175–179. DOI:10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179.

Chekan, N.I. (2014). ‘Dva pokhoda k ponimaniyu metafory: O. M. Freidenberg i M. M. Bakhtina’ [Two Approaches to Defining a Metaphor: О. Freiden bergand M. Bakhtin]. Istoricheskia i sotsialno-obrazovatelnaia mysl, no. 6(62), рр. 175–179. DOI:

10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179.

Стаття з журналу(online)

Іщенко Н. Г., Тєлєгіна К. І. Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта. 2014. Вип.1. C. 30–35. URL: http://ae.fl.kpi.ua/article/view/ 29265. (дата звернення: 11.02.2016).

Ishchenko, N.H. and Tieliehina, K.I. (2014). ‘Advertising text as a form of social influence’. Novitnia osvita [online] issue 1, pp. 30–35. Available at:<http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed 11 February 2016].

Cтаття з газети

Новак О. Літературна весна в Київській політехніці. Київський Політехнік. 2014. 5 черв. С. 4–6.

Novak, O. (2014). ‘Literaturna vesna v Kyivskii politekhnitsi’ [Literary Spring in Kyiv Polytechnic]. Kyivskyi Politekhnik, June 5, pp.4–6.

Веб сайт

Книжкова палата України імені Івана Федорова. URL: http://www.ukrbook.net/vydav_ dil.html/. (дата звернення: 10.02.2016).

 

АБО

 

 

Мігунова Т. С. Слово «телебачення» – це архаїзм. Телекритика : [сайт]. Київ, 2017. URL: http://www telekritika.ua/expert/2017-01-23/59463. (дата звернення: 23.01.2017).

Knyzhkova palata Ukrainy imeni Ivana Fedorova [Book Chamber of Ukraine named after Ivan Fedorov], [online] Available at:<http://www.ukrbook.net/vydav_dil.html> [Accessed 10 February 2016].

 

 

Mihunova, T.S. (2017). ‘Slovo “telebachennia” – tse arkhaizm [The word “Television” is archaism]. Telekritika, [online] Available at:< http://www telekritika.ua/expert/2017-01-23/59463>[Accessed23January2017].

 

Smith J. The Art of Good Dancing – Noble Birth and Skilled Nonchalance. England (1580–1630). Historical dance. 1987. Vol. 2, no. 5. URL:www.dhds.org.uk/jnl/pdf/hd2n5p30. pdf. [Accessed 10 February 2018]

Smith, J. (1987). ‘The Art of Good Dancing – Noble Birth and Skilled Nonchalance. England 1580–1630)’. Historical dance, vol. 2, no. 5, [online] Available at:<www.dhds.org.uk/jnl/pdf/hd2n5p30. pdf> [Accessed 10 February 2018].

Дисертація

 

Дрожжина Н. В. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради : дис. канд. мистецтвознавства / Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2008. 186 с.

 

Drozhzhyna, N.V. (2008). Vokalne vykonavstvo v systemi muzychnoho mystetstva estrady [Vocal performance in the system of the varietymusical art]. D.Ed. Kharkiv State University of Arts named after I.P. Kotlyarevsky.

Fisher, C.W. (2008). The legacy of leadership – a study of leadership in fluence within a single organisation. D.Ed. University of Sheffield.

Матеріали конф-й, семінарів, форумів

Лозовская К. Б. Китайский режиссер У Тянь Mин. Россия и Китай: исторический опыт взаимодействия и новые грани сотрудничества: Материалы 5-ой науч.-практ. конф., Екатеринбург, 25–26 нояб., 2008 г. Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2009. С. 36–40.

 

Lozovskaya, K.B. (2009). Kitaiskii rezhisser U Tyan' Min. [Chinese film director Wu Tian Ming]. Rossiya i Kitai: istoricheskii opyt vzaimodeistviya i novye grani sotrudnichestva: Materialy 5-oi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Russia, Ekaterinburg November 25–26 2008. Ekaterinburg : Publishing house of Ural University, pp. 36–40.

 

 

Brown, J.(2005). Evaluating surveysof transparent governance. In:UNDESA (United Nations Department of Economic and Social Affairs), 6th Global forum onreinventing government: towardsparticipatory and transparent governance. Seoul, Republic of Korea, 24–27 May 2005. New York: United Nations.

Для електронних книг і PDF-файлів

Зусак М. Воровка книг. 1-е изд. [ebook]. Нью-Йорк : Knopf, 2015. URL: http://ebooks.nypl.org/. (дата обращения: 20.04.2015).

 

Робин Дж. Пособие для профессионального обучения: исследования, ресурсы и стратегии для реализации.1-е изд. [pdf]. Нью-Йорк : Департамент образования Нью-Йорка, 2014. URL:http://schools.nyc.gov/. (дата обращения: 14.04.2015).

Zusack, M. (2015). Vorovka knig [The Book Thief]. 1st ed. [ebook] NewYork: Knopf. Available at: http://ebooks.nypl.org/ [Accessed 20 Apr. 2015].

 

Robin, J. (2014). Posobie dlya professional’nogo obucheniya: issledovaniya, resursy i strategii dlya realizatsii [A handbook for professional learning: research, resources, and strategies for implementation].1st ed. [pdf] New York: NYC Department of Education. Available at http://schools.nyc.gov/ [Accessed 14 Apr. 2015].

Архівні матеріали

 

Гарматій Л. Лист до Г. Хоткевича. 21 січня 1912 р. Центральний державний історичний архів України у Львові. Ф. 688. Оп. 1. Спр. 307. Арк. 118–119.

Harmatii, L. (1912, January 21). Lyst do H. Khotkevycha [Letter to G. Khotkevych]. Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, fund 688, inventory 1, file 307, sheets 118–119.

Пирсон Дж. Письмо Джеймсу Мартину [письмо].– Историческое общество Джексона : сборник гражданских прав. Джексон, 1962.

Структура архівних материалів включає:

Призвище. (Рік публікації). Назву материалу. [format] Назву ун-ту, бібліотеки, організації, назву колекції, код чи номер. Місто.

Pearson, J. (1962). Letter to James Martin. [letter] The Jackson Historical Society, Civil Rights Collection. Jackson.

 

 

Твори мистецтва

Гилберт С. Джордж Вашингтон (1795–1796). [Холст, масло]. Нью-Йорк : Коллекция Фрика.

Gilbert, S. (1795–1796). George Washington. [Oilon canvas]. New York: The Frick Collection.

Законодавчі та нормативні документи. Стандарти

Бібліографічні посилання

References

Господарський кодекс України : станом на

16 січня 2003 р. Відомості Верховної Ради

України. 2003. Ст. 192.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : stanom na

(16 sichnia 2003 roku) [Commercial Code Ukraine (2003, January 16)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. Kyiv: Parlamentske vydavnytstvo.

Закон України Про інноваційну діяльність :

прийнятий 4 лип. 2002 року № 40-ІV. Голос України. 2002. 9 серп. С. 10–12.

Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist :

pryiniatyi 4 lypnia 2002 roku № 40-IV [Law of Ukraine on innovative activity from July 4 2002, №40-IV] (2002, August 9). Holos Ukrainy, no. 144, pp. 10–12.

 

Написання обов’язкових елементів оформлення списку літератури англійською мовою

Тези доповідей

Abstracts of Papers

Матеріали (праці) конференції

Proceedings of the Conference Title

Матеріали 3 Міжнар. конференції, (симпозіуму, з’їзду, семінару)

Proceedings of the 3rd International Conference (Symposium,Сongress, Seminar)

Матеріали II Всеукраїнської конференції

Proceedings of the 2nd All-Ukrainian Conference

Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції

Proceedings of the 5th All-Ukrainian Scientific and Practical

Conference

Дис. ... канд. наук

Candidate’s thesis

Дис. ... д-ра наук

Doctor’s thesis (D.Ed.)

Автореферати

Abstract of Ph.D. dissertation

Abstract of D. Sc. dissertation

 

 

 

 

 

 

Написання загальноприйнятих скорочень слів англійською мовою

Вип.

issue

Спец. випуск (розділ)

special issue (section)

Cтаття = Ст.

article

У книзі: = В кн.:

in Books

Том = Т.

vol.

Серія = Сер.

ser.

Частина = Ч.

part

Гл.

сh.

та ін.

еt al.

Без року публікації = б.г.

No date = n.d.

Без місця видання = Б.м.

N.p.

 

 1. Українські джерела – http://translit.kh.ua/#lat/passport

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.